ADATVÉDELEM

Weblapunkon sütiket ( cookie ) használunk annak érdekében, hogy javíthassuk a felhasználói élményt és , hogy jobb szolgáltatást nyújthassunk.
APink Galamb  Korlátolt Felelősségű Társaság , mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.
A Pink Galamb  Korlátolt Felelősségű Társaság. www.fantasmafehernemu.hu címen elérhető szolgáltatásának adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a https:// http://www.fantasmafehernemu.hu/vasarlasi feltételek
. A Pink Galamb Korlátolt Felelősségű Társaság. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bár mikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.
Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Pink Galamb Korlátolt Felelősségű Társaság. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Pink Galamb Korlátolt Felelősségű Társaságt. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
 • 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (Katv.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

 

Definíciók

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított, vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kultúrális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.

adattovábbítás:  ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik

 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;
 • adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Az adatszolgáltatás önkéntes. Vásárló a személyes adatainak megadásakor  hozzájárulását adja a Webáruház üzemeltetőjének, hogy a megadott adatokat a törvényi előírásoknak megfelelően a szolgáltatás teljesítése, ellenőrzése, dokumentálása végett rögzíti.

Az adatokat harmadik félnek kizárólag a megrendelés teljesítése céljából ( futárszolgálat ) , számviteli előírások betartása (könyvelő) miatt adja ki.

Bárminemű fizetési kötelezettsége keletkezett a Vásárlónak a TG Vagyonóvó Korlátolt Felelősségű Társaság által üzemeltetett Webáruház felé, a számlázási adatok 8 évig a nyilvántartás részét képezi.

Regisztrált felhasználók az ÁSZF elfogadásával egyidejűleg elfogadják az Adatvédelmi szabályzatot. Vásárló vásárlásai és adatai rögzítésre kerülnek. Hozzájárulását adja az Üzemeltető által kiadásra kerülő hírlevél, vagy kereskedelmi reklámanyag küldéséhez. Amennyiben ezekre nem tart igényt lemondhatja Üzemeltetőnél.

A Webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai okokból ( pl.: IP cím, látogatás időtartama stb) ezen adatokat a Webáruház Üzemeltetője kizárólag jogilag indokolt esetben adja át a hatóságok részére.

A megrendelés/regisztráció folyamán rögzített adatokat Üzemeltető mindaddig kezeli, amíg a vásárló nem kéri azok törlését.


Felelősség

A Vásárló kötelessége, hogy az elvárható fokozott gondossággal kezelje a regisztrációhoz szüksége adatait, így különösen a felhasználónevét és jelszavát, így az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználói adatok illetéktelen használatából eredő károkért. A Vásárló felelősséggel tartozik a saját adatainak illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.
A vásárló köteles a regisztrációnál megadott adataiban bekövetkezett változásokat átvezetni. Az ennek elmulasztásából eredő többletköltségeket és károkat a Vásárló viseli.


Egyéb rendelkezések

A jelen szerződésből eredő jogvitákra a magyar jog és annak hatályos rendelkezései tekintendők irányadónak.